Przedmioty
wybierz
 • 0wybierz
 • 18Chemia
 • 17Fizyka
 • 20Język polski
 • 16Matematyka
Poziom
wybierz
 • 0wybierz
 • 1I Gimnazjum
 • 2II Gimnazjum
 • 3III Gimnazjum
 • 4I Liceum
 • 5II Liceum
 • 6III Liceum
Zagadnienie
 > Strona główna > Regulamin

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Właściciela Serwisu firmę Edu Ekspert Piotr Wieczorek usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.

4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Regulamin został udostępniony na głównej stronie Usługodawcy, pod odnośnikiem - „Regulamin”.

5. Właściciela Serwisu może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące określonych Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu z wykorzystaniem Serwisu.

6.Administratorem  serwisu jest firma Edu Ekspert Piotr Wieczorek z siedzibą w 95-030 Starowa Góra, ul. Szczytowa 30, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr. 71490, NIP:7291220097, REGON 471717300 zwany w dalszej części „Właścicielem serwisu”

7. Materiały zawarte w serwisie EduEkspert stanowią jedynie materiały pomocnicze dla uczniów i nie mogą być traktowane, jako jedyne źródło wiedzy.

8. Właściciel Serwisu oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do materiałów edukacyjnych zawartych w serwisie.

 

II. DEFINICJE

·         INFORMACJA HANDLOWA – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

·         KONTO UŻYTKOWNIKA – użytkownik może korzystać z konta po dokonaniu rejestracji ( wypełniając formularz rejestracyjny na stronie) w serwisie eduekspert i następnej aktywacji konta (poprzez potwierdzenie rejestracji klikając w link, który otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres mailowy).

·         NAGRANIE - wszelkiego rodzaju nagranie dźwiękowe, pliki muzyczne, filmy, multimedia, wprowadzane przez Właściciel Serwisu do Systemu Informatycznego, bez względu na jego tematykę, charakter oraz format zapisu.

·         PRAWO AUTORSKIE  –  zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

·         PROFIL UŻYTKOWNIKA  –  oznacza zespół danych, informacji oraz innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika Zarejestrowanego  wprowadzonych samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika przy rejestracji w ramach serwisu lub później podczas korzystania z serwisu. Zakres danych i informacji określony, które mogą zostać zamieszczone w Profilu Użytkownika określony jest poprzez funkcjonalność serwisu oraz opisany został w Pomocy. Zgodnie z funkcjonalnością serwisu cześć danych z Profilu Użytkownika może być widoczna dla wszystkich Użytkowników (np. „Nick” Użytkownika Zarejestrowanego).  Każdy zalogowany Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych podanych podczas rejestracji w serwisie.

·         SYSTEM INFORMATYCZNY – oznacza system teleinformatyczny Właścicielem serwisu wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną serwisu.

·         REGULAMIN  –  oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Właściciela Serwisu.

·         TREŚĆ SERWISU – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje dostarczone przez Właściciela Serwisu i prezentowane przez niego w ramach Serwisu w tym własne materiały edukacyjne i informacyjne Właściciela Serwisu, elementy graficzne, a także Pomoc, bez względu na formę zapisów i prezentacji takich danych i informacji (np. materiały multimedialne, testy, teksty, zdjęcia,). W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu.

·         USŁUGA – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu, przy wykorzystaniu Serwisu.

·         UŻYTKOWNIK –osoba, która korzysta z serwisu eduekspert.com niezależnie od posiadania konta użytkownika, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający strony Serwisu lub w inny sposób korzystający ze stron Serwisu. Użytkownikiem serwisu Edu Ekspert mogą być:

a)      Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które uprzednio uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego.

b)      Jednostki posiadające statut osoby prawnej lub statut innego podmiotu i firmy nieposiadające osobowości prawnej.

·         UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – oznacza każdy podmiot, który zarejestrował się w serwisie.

·         WŁAŚCICIEL SERWISU EDUEKSPERT - właścicielem serwisu jest firma EduEkspert Piotr Wieczorek z siedzibą w 95-030 Starowa Góra, ul. Szczytowa 30, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr.71490, NIP:7291220097, REGON471717300 zwany w dalszej części „Właścicielem serwisu”.

 

III. USŁUGI

W serwisie dostępne są następujące usługi – opisane również w zakładce FAQ:

·         Nagrania wideo – dostęp do nagrań wideo z przedmiotów ścisłych : matematyki, fizyki i chemii dla gimnazjalistów i licealistów

·         Nagrania audio – omówienie kluczowych zagadnień z języka polskiego dla uczniów gimnazjum i liceum w przystępnej formie nagrań audio.

·         E-konsultacje – możliwość skorzystania z alternatywnej formy korepetycji poprzez zadanie pytań ekspertom serwisu.

·         Sprawdź się – baza testów przygotowana dla każdego omawianego zagadnienia, testy z pytaniami zamkniętymi.

·         Giełda książek  - zakładka dla zalogowanych użytkowników, na której uczniowie mogą kupić i sprzedać podręczniki i lektury szkolne lub się nimi wymieniać

·         Korepetycje – możliwość dodawania ogłoszeń przez korepetytorów, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Z dostępu do zawartości serwisu może korzystać tylko właściciel konta Użytkownika posiadający swój unikalny login i hasło.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych do konta osobom nieuprawnionym.

Administrator zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń od osób łamiących zasady korzystania z serwisu eduekspert.com

Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość do moderowania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, obraźliwych .

III. Cennik

Część usług świadczonych przez Edu Ekspert jest płatna. Opłatą podlega dostęp w postaci abonamentu do materiałów audio i wideo  zawartości serwisu oraz dostęp do e-konsultacji i korepetycje.

abonament miesięczny  - 15 zł
abonament półroczny - 60 zł
abonament roczny - 100 zł
abonament roczny+ 10 e-konsultacji - 200zł

5 e-konsultacji - 100 zł
10 e-konsultacji - 160 zł

 

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są

za pośrednictwem Dotpay.pl”

 

Podane ceny są cenami brutto

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian cen i rodzajów abonamentów.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania nowych usług, również usług świadczonych odpłatnie.

 

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność.

Przekazywane Właścicielowi serwisu dane osobowe są wykorzystywane w celu dokonania rejestracji w serwisie a co za tym idzie uzyskaniem dostępu do serwisu eduekspert.com

Podane dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim chyba, że obowiązek udostępniania będzie wynikał z przepisów prawa w przypadku ich naruszenia lub w celu ochrony praw Firmy Edu Ekspert Piotr Wieczorek.

Niektóre dane mogą być pobierane automatycznie, np. IP komputera czy cookies

Właściciel serwisu zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych stosując odpowiednie środki organizacyjne i techniczne uniemożliwiające bezprawne wykorzystywanie posiadanych danych osobowych przez osoby trzecie

W każdej chwili masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych

Właściciel serwisu zapewnia wszystkim użytkownikom, którzy przekazali swoje dane osobowe serwisowi eduekspert przestrzeganie praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:  biuro@eduekspert.com

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Właściciel serwisu dołoży należytej staranności w celu zweryfikowania wiarygodności i prawdziwości wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w ramach Serwisu (Treści Serwisu). Właściciel serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści Serwisu chyba, że szkoda taka powstała z winy umyślnej Właściciela serwisu. W szczególności Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu, w tym decyzji finansowych, decyzji w zakresie edukacji, wychowania dzieci oraz innych form aktywności życiowej Użytkownika.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, poza przypadkiem, gdyby szkoda taka spowodowana została z winy umyślnej Właściciel serwisu. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

·         Szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek Usługi, w tym szkody rzeczywiście poniesione, lub utratę spodziewanych korzyści, utratę danych, zniszczenie lub awarię sprzętu komputerowego, koszty zastępczego sprzętu i oprogramowania, przestoje w pracy, naruszenie renomy przedsiębiorstwa. S

·         Szkody związane z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub jakiegokolwiek elementu Systemu Informatycznego, a w szczególności szkody związane z utratą Wypowiedzi (w tym Nagrań) - przechowywanych przez danego Użytkownika Zarejestrowanego, Konta Użytkownika lub danych w Profilu Użytkownika lub jakichkolwiek innych danych.

·         Skutki zamieszczenia przez Użytkownika lub osoby działające w jego imieniu w Systemie Informatycznym jakichkolwiek materiałów bezprawnych.

·         Wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Systemu Informatycznego lub wykorzystaniem Systemu Informatycznego przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub przeznaczeniem Systemu Informatycznego, a w szczególności szkody związane z włamaniem do Systemu Informatycznego, przejęciem, wykorzystaniem, usunięciem lub modyfikacją Wypowiedzi (w tym Zdjęć i Nagrań), Wizytówki, Konta Użytkownika lub danych w Profilu Użytkownika.

·         Skutki ujawnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego loginu lub hasła do Konta Użytkownika,  chyba, że szkoda powstała z winy umyślnej Usługodawcy.

·         Właściciel serwisu nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.

 

V. REKLAMACJE

Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Właściciela serwisu.

Reklamacja powinna zostać doręczona Właścicielowi serwisu na adres poczty elektronicznej biuro@eduekspert.com lub przesłana listem poleconym na adres do korespondencyjny: EduEkspert Piotr Wieczorek , 95-030 Starowa Góra, ul. Szczytowa 30. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Właściciela serwisu. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na Reklamację. Reklamacja nie zawierająca danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.

Właściciel serwisu dołoży należytej staranności w celu rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Właściciel serwisu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel serwisu udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie Reklamacji. Odpowiedz przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w treści Reklamacji lub adres korespondencyjny. W przypadku wskazania w Reklamacji obu adresów odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu EduEkspert.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową wraz z informacją o dokonanej zmianie.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni roboczych od poinformowania Użytkownika o zmianie. Korzystanie z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacja zmian w Regulaminie.

Zastrzeżenia dotyczące serwisu prosimy kierować na adres mailowy : biuro@eduekspert.com bądź na adres siedziby firmy.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Usługodawcę regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonej Usługi znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.

Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla strony wnoszącej powództwo.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 roku.