Przedmioty
wybierz
 • 0wybierz
 • 18Chemia
 • 17Fizyka
 • 20Język polski
 • 16Matematyka
Poziom
wybierz
 • 0wybierz
 • 1I Gimnazjum
 • 2II Gimnazjum
 • 3III Gimnazjum
 • 4I Liceum
 • 5II Liceum
 • 6III Liceum
Zagadnienie
 > Strona główna > Sprawdź się

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.

Reklama

Sprawdź się

Tytuł Przedmiot Zagadnienie Ocena  
Praca siły na danej drodze i jej związek z energią mechaniczną - cz1. Fizyka Energia mechaniczna -  
Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Fizyka Energia mechaniczna -  
Wielki Wybuch i rozszerzanie się Wszechświata. Fizyka Astronomia -  
Moc urządzeń i ich sprawność. Fizyka Energia mechaniczna -  
Wyznaczanie prędkości światła, doświadczenie Younga. Fizyka Fale i optyka -  
Polaryzacja światła, prawo załamania i odbicia. Fizyka Fale i optyka -  
Tworzenie obrazów pozornych i rzeczywistych za pomocą soczewek. Fizyka Fale i optyka -  
Zasada Huygensa, załamanie fali na granicy ośrodków Fizyka Fale mechaniczne -  
Iinterferencja fal, fale stojące i zjawisko Dopplera. Fizyka Fale mechaniczne -  
Fotony i atom wodoru. Fizyka Fizyka atomowa -  
Widma emisyjne Fizyka Fizyka atomowa -  
Efekt fotoelektryczny Fizyka Fizyka atomowa -  
Deficyt masy, energia spoczynkowa, energia wiązania. Fizyka Fizyka jądrowa -  
Grawitacja cz.2 Fizyka Grawitacja -  
Kondensator Fizyka Pole Elektryczne -  
Ruch cząstki naładowanej w stałym, jednorodnym polu elektrycznym. Fizyka Pole Elektryczne -  
Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym. Fizyka Pole magnetyczne -  
Zasada działania prądnicy i transformatora. Fizyka Pole magnetyczne -  
Zjawisko samoindukcji. Fizyka Pole magnetyczne -  
Prawo Ohma, opór właściwy i jego zależność od temperatury. Fizyka Prąd stały -  
Prawa Kirchhoffa Fizyka Prąd stały -  
SEM, ogniwa galwaniczne, praca wykonana podczas przepływu prądu Fizyka Prąd stały -  
Drgania wymuszone, rezonans i energia w ruchu drgającym. Fizyka Ruchharmoniczny -  
Druga zasada dynamiki w ruchu obrotowym. Fizyka Ruch obrotowy -  
Wielkości wektorowe i skalarne, działania na wektorach. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Ruch w różnych układach odniesienia, prędkość względna. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Swobodny spadek i rzut pionowy, pierwsza zasada dynamiki. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Zasada zachowania pędu w zderzeniu niesprężystym i zjawisko odrzutu. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Układy inercjalne i nieinercjalne oraz siły bezwładności. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Ruch po okręgu, rzut poziomy i ukośny. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Wrzenie i parowanie powierzchniowe, ciepło przemiany fazowej. Fizyka Termodynamika -  
Akustyka Fizyka Akustyka -  
cz. 7 Fizyka Fizyka jądrowa -  
cz. 1 Fizyka Pole magnetyczne -  
cz. 2 Fizyka Pole magnetyczne -  
Ruch obrotowy 1 Fizyka Bryła sztywna -  
Ruch obrotowy 2 Fizyka Bryła sztywna -  
cz. 4 Fizyka Fale mechaniczne -  
cz. 1 - Widmo fal elektromagnetycznych. Fizyka Fale i optyka -  
Parametry fali – długość, częstotliwość, okres, prędkość Fizyka Fale mechaniczne -  
Ruch pod wpływem sił harmonicznych, energia potencjalna sprężystości. Fizyka Ruchharmoniczny -  
Parametry ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
Gaz doskonały i jego przemiany. Fizyka Termodynamika -  
I zasada termodynamiki, energia wewnętrzna. Fizyka Termodynamika -  
Ciepło molowe, silnik cieplny i jego sprawność. Fizyka Termodynamika -  
Strumień indukcji magnetycznej i reguła Lenza. Fizyka Pole magnetyczne -  
Wyznaczanie odległości metodą paralaksy. Jednostka astronomiczna. Fizyka Astronomia -  
Układ Słoneczny, jego wiek, budowa i położenie w galaktyce. Fizyka Astronomia -  
Ruch planet wokół Słońca, fazy i zaćmienie Księżyca. Fizyka Astronomia -  
Mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego. Fizyka Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego -  
cz. 3 Fizyka Grawitacja -  
cz. 4 – prawa Keplera Fizyka Grawitacja -  
cz. 1 Fizyka Fizyka jądrowa -  
cz. 3 Fizyka Fizyka jądrowa -  
cz. 5 – rozszczepienie 235U, reakcje termojądrowe. Fizyka Fizyka jądrowa -  
cz. 6 – elektrownie jądrowe, wykorzystanie energii jądrowej. Fizyka Fizyka jądrowa -  
cz. 1 – prawo Coulomba, natężenie pola, pole centralne. Fizyka Pole Elektryczne -  
cz. 1 – gaz doskonały i jego przemiany. Fizyka Termodynamika -  
cz.2 – wahadła, interpretacja wykresów Fizyka Ruchharmoniczny -  
cz. 1 - Widmo fal elektromagnetycznych. Fizyka Fale i optyka -  
cz.1 – parametry fali Fizyka Fale mechaniczne -  
Mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego. Fizyka Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego -  
cz.8 Siła tarcia.Rozkładanie sił wzdłuż prostych nierównoległych. Fizyka Ruch punktu materialnego -  
cz.1 Fizyka Grawitacja -  
Układ odniesienia Fizyka Jak opisujemy ruch -  
Zasada zachowania ładunku Fizyka Pole elektrostat. Oddziaływanie elektrostat. -  
Roztwory i ich stężenia Chemia Roztwory i ich stężenia -  
Węgiel Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Stała dysocjacji i stopień dysocjacji Chemia Dysocjacja -  
Azot Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Wodór Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Siarka Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Sód Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Wapń Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Rozpuszczalność i jej opis ilościowy Chemia Rozpuszczalność związków chemicznych -  
Rodzaje roztworów Chemia Roztwory i ich stężenia -  
Jednostki objętości Matematyka Jednostki objętości -  
Okrąg opisany na trójkącie Matematyka Trójkąty -  
Okrąg wpisany w trójkąt Matematyka Trójkąty -  
Styczna do okręgu Matematyka Prosta; okrąg; koło; styczna -  
Wielokąty foremne Matematyka Wielokąty -  
Pojęcie mola Chemia Mol -  
Wiązanie jonowe Chemia Wiązania chemiczne -  
Wiązanie atomowe Chemia Wiązania chemiczne -  
Wiązanie kowalencyjne Chemia Wiązania chemiczne -  
Prawa gazowe Chemia Prawa chemiczne -  
Wodorki i związki zawierające grupę OH Chemia Związki chemiczne -  
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane Chemia Wiązania chemiczne -  
Moment dipolowy Chemia Moment dipolowy -  
Sole Chemia Sole -  
Związki kompleksowe Chemia Związki chemiczne -  
Hybrydyzacja orbitali atomowych Chemia Hybrydyzacja -  
Typ hybrydyzacji a kształt cząsteczki Chemia Hybrydyzacja -  
Wiązanie wodorowe Chemia Wiązania chemiczne -  
Wiązanie metaliczne i koordynacyjne Chemia Wiązania chemiczne -  
Teoria VSEPR Chemia Teorie chemiczne -  
Typ wiązania a właściwości kryształu Chemia Wiązania chemiczne -  
Rzędowość reakcji Chemia Reakcje chemiczne -  
Izotopy Chemia Izotopy -  
Skład izotopowy pierwiastków Chemia Izotopy -  
Promieniotwórczość naturalna Chemia Promieniotwórczość -  
Stopień utlenienia Chemia Stopień utlenienia -  
Zmiany własności chemicznych w układzie okresowym Chemia Układ okresowy -  
Prawo zachowania materii Chemia Prawa chemiczne -  
Kolejność zabudowy poziomów energetycznych Chemia Poziomy energetyczne -  
Konfiguracja elektronowa Chemia Konfiguracja elekronowa -  
Amfoteryczność Chemia Amfoteryczność -  
Odwracalność reakcji. Stała równowagi Chemia Reakcje chemiczne -  
Reakcje utleniania i redukcji Chemia Reakcje chemiczne -  
Bilansowanie równań reakcji redoks Chemia Reakcje chemiczne -  
Entalpia reakcji Chemia Entalpia -  
Wpływ śrdowiska na przebieg reakcji redoks Chemia Reakcje chemiczne -  
Chrom i jego związki Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Ciepło molowe Chemia Ciepło molowe -  
Miedź Chemia Prawa chemiczne -  
II zasada termodynamiki Chemia Teorie chemiczne -  
Srebro Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Cynk Chemia Pierwiastki chemiczne -  
Entalpia swobodna Chemia Entalpia -  
Energia aktywacji . Reakcje katalityczne Chemia Reakcje chemiczne -  
Rtęć Chemia Prawa chemiczne -  
Nazewnictwo związków chemicznych. Tlenki Chemia Związki chemiczne -  
Struktura elektronowa a miejsce w układzie okresowym Chemia Układ okresowy -  
Szybkośc reakcji chemicznych Chemia Reakcje chemiczne -  
Energetyka reakcji chemicznych Chemia Reakcje chemiczne -  
Przemiany chemiczne i zajwiska fizyczne Chemia Reakcje chemiczne -  
Energia wewnętrzna Chemia Energia wewnętrzna -  
Stała szybkość reakcji Chemia Reakcje chemiczne -  
Właściwości fizykochemiczne a miejsce układzie okresowym Chemia Układ okresowy -  
Molowa objętość gazów Chemia Mol -  
Typy reakcji chemicznych Chemia Reakcje chemiczne -  
Ilościowe prawa rządzące przemianami chemicznymi Chemia Prawa chemiczne -  
Właściwości chemiczne a miejsce w układzie okresowym Chemia Układ okresowy -  
Wiązanie wodorowe i metaliczne Chemia Wiązania chemiczne -  
Molowa interpretacja reakcji chemicznych Chemia Reakcje chemiczne -  
Wodorotlenki i kwasy Chemia Związki chemiczne -  
Charakter chemiczny a miejsce w układzie okresowym Chemia Układ okresowy -  
Typ wiązania a właściwości substancji Chemia Wiązania chemiczne -  
Wzór związku chemicznego Chemia Związki chemiczne -  
Wydajność reakcji Chemia Reakcje chemiczne -  
Model atomu według Bohra Chemia Atom -  
Powłoki elektronowe Chemia Konfiguracja elekronowa -  
Zapełnianie poziomów energetycznych Chemia Poziomy energetyczne -